top of page

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Adworkx met maatschappelijke zetel te 3390  Houwaart, Kaaskorf 169 en ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0783.690.615 (hierna: “Maes Tom” Adworkx).
Door het plaatsen van een  opdracht erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Adworkx te aanvaarden.

Prijs en betaling

Adworkx bied all-in websitepakketten aan conform  beschrijving  welke is beschreven op onze website  

De prijs voor een website omvat steeds: het opstarten en ontwikkelen  van de website op basis van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal. Bij elke nieuwe opstart is 1 jaar gratis webhosting inbegrepen voor support, een domeinnaam en de hosting van de website. Na de periode van 1 jaar wordt aan de opdrachtgever de jaarlijkse webhosting gefactureerd eigen aan het gekozen websitepakket. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat deze prijs jaarlijks kan worden aangepast en/of geïndexeerd.

Opmaakpagina's welke buiten het bijhorende websitepakket vallen worden extra gefactureerd doormiddel van een pakket upgrade tenzij anders overeengekomen door Adworkx en de opdrachtgever. 
 

Door de diensten te bestellen, stemt de Opdrachtgever er uitdrukkelijk mee in om via e-mail gefactureerd te worden door Adworkx, tenzij er schriftelijk iets anders overeengekomen werd door de partijen. De facturen van Adworkx worden betaald via overschrijving of via zijn betaalprovider.
 
Bij het kiezen voor het principe voorschot, saldo word pas na betaling van het voorschotfactuur de opdracht als definitief beschouwd. Op basis van de door opdrachtgever aangeleverde materiaal zal er een eerste prewebsite worden ontwikkeld, waarna de opdrachtgever zijn/haar aanpassingen kan doorgeven. Na een periode van 7 dagen na het ontvangen van de prewebsite wordt automatisch het saldofactuur opgemaakt.
 

Voor iedere vertraging is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.

Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. Daarnaast is Adworkx steeds gerechtigd om de website offline te halen indien de Opdrachtgever zijn betalingsverbintenis niet nakomt en na hiervoor in gebreke te zijn gesteld.

Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van het factuur per aangetekend schrijven aan Adworkx kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Uitvoering

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt steeds naar best inzicht en best vermogen.
De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om alle gegevens die noodzakelijk zijn tijdig te verstrekken, dan wel alle vragen van Adworkx tijdig te beantwoorden. Enige vertraging in de uitvoering te wijten aan het niet of niet tijdig meedelen van stukken kan nooit aan Adworkx worden ten laste gelegd. In dit geval kan Adworkx ook beslissen om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het ontvangen van de nodige documenten en informatie.
Ook behoud Adworkx het recht de opdracht opnieuw  in te plannen door de vertragingen veroorzaakt door de Opdrachtgever.

Levering en termijn

In geval van een website wordt na bevestiging van de opdracht door de Opdrachtgever en Adworkx en na aanlevering van het vereiste materiaal door de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk gestart met de ontwikkeling van de website. 
 

De door Adworkx aangegeven leveringstermijn is steeds indicatief en bindt Adworkx geenszins. Door de overschrijding van deze indicatieve leveringstermijn pleegt Adworkx geenszins verzuim en heeft de Opdrachtgever geen recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.
 

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt aan Adworkx de mogelijkheid te geven om voor promotiedoeleinden naar haar te refereren tenzij de Opdrachtgever zich hier uitdrukkelijk tegen verzet. Voorts behoudt Adworkx zich het recht voor om op de door haar ontwikkelde websites een bescheiden creditvermelding aan te brengen in de voettekst van de website

Duur van de overeenkomst en beëindiging

De overeenkomsten met betrekking tot webhosting van Adworkx  kunnen jaarlijks worden aangegaan. De Opdrachtgever kan de website met hosting op elk moment verhuizen naar een andere partij, maar er zijn geen terugbetalingen mogelijk.

De webhosting zal automatisch verlengd worden met een jaar, als ze niet door de Opdrachtgever opgezegd wordt tegen uiterlijk 14 werkdagen voor de afloop ervan, wat Adworkx het recht zal geven om de Opdrachtgever voor de verlengde duur de factureren.
 

De overeenkomst kan te allen tijde door Adworkx eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Opdrachtgever zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt; de Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van Adworkx te voldoen en niet reageert op de ingebrekestelling van Adworkx; de Opdrachtgever de website gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met gebruiksvoorwaarden van Adworkx dan wel doeleinden strijdig met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maakt op de rechten van derden dan wel weigert om de door Adworkx gevraagde redelijke richtlijnen aangaande het gebruik na te leven. Adworkx is in dit geval nooit tot enige schadevergoeding gehouden ten aanzien van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever erkent en aanvaardt Adworkx te vrijwaren voor enige aanspraak van derden.

Aansprakelijkheid

De door Adworkx verrichte prestaties dienen steeds als middelenverbintenissen te worden beschouwd en nooit als een resultaatsverbintenis.
 

Adworkx is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien is Adworkx niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. De aansprakelijkheid van Adworkx zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).


Adworkx kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de Opdrachtgever dan wel het niet tijdig aanleveren ervan door de Opdrachtgever, noch voor schade veroorzaakt door defecten, virussen,… aan de systemen van de Opdrachtgever; het verlies aan data door toedoen of nalatigheid van de Opdrachtgever; het niet werken van media en hyperlinks waarnaar de Website verwijst.
 

Adworkx stelt alles in werking om toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden uit te voeren, kan Adworkx echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Adworkx alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van Adworkx.

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe Adworkx te allen tijde te vrijwaren voor alle aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld en niet limitatief: aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten van derden, het niet respecteren van de Gebruiksvoorwaarden van Adworkx door de Opdrachtgever.

Overmacht

In geval van overmacht is Adworkx niet gehouden haar verplichtingen na te komen. 
 

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Adworkx die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert .Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Adworkx geen controle heeft, bevrijden Adworkx voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de opdrachtgever.

Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Toepasselijk recht

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Adworkx
In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

bottom of page